Секционное заседание “ЦИТОПРОТЕКЦИЯ ПРИ ИШЕМИИ МИОКАРДА”. Модератор: д.м.н. Муллабаева Г.У.